top of page
Nurse Taking Notes
Informativt intervju

Målrettede helseundersøkelser

Tilpasset eksponeringer i jobben

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for målrettede helseundersøkelser for sine ansatte ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko. Formålet med helseundersøkelsen er å kartlegge om det kan finnes forhold i bedriften som påvirker arbeidstakerens helse, og slik blir helseundersøkelsen et viktig ledd i å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. I helseundersøkelsen tilbys f.eks. blodtrykksmåling, hørselstest og lungefunksjonsmåling, og evt. en samtale for å kartlegge arbeidsmiljøet. Etter at det er gjennomført helseundersøkelser i en bedrift, utformes det en rapport som gjennomgås med arbeidsgiver og verneombud.

Vaccinating A Child

Vaksiner

Yrkesvaksiner og influensavaksine

Vi tilbyr vaksinering til våre kunder, både mot influensa og ulike eksponeringer i arbeid. Arbeidsgiver skal tilby nødvendige vaksiner for å unngå helserisiko for sine ansatte ved visse typer arbeid. Kontakt oss dersom du er usikker på om dette er noe du bør tilby. Dersom flere i bedriften ønsker vaksine, kan vi komme til dere å utføre vaksinasjonen.

Doctor with Files

Helseattest og godkjenning

Yrkessjåfører, brannmannskap m.fl.

Vår bedriftslege utsteder helseattest til førerkort for våre kunder. I tillegg gjennomføres det godkjenning av brannmannskap i samarbeid med bedriftssykepleier.

Physical therapy on leg

Muskel og skjelett

Vår målsetning er å bistå bedriften med å redusere og forhindre sykefravær som skyldes muskel- og skjelettplager

Omtrent 40 % av sykemeldingene i Norge i dag er relatert til slike plager. I følge Arbeidsmiljøloven §4-4 skal arbeidsplassen innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon, og det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid.

Som din bedriftshelsetjeneste kan vi:

 • bistå ved ergonomisk kartlegging og risikovurdering av manuelt arbeid i din bedrift

 • gjennomføre individuelle arbeidsplassvurderinger dersom en arbeidstaker er sykemeldt pga. muskel- og skjelettlidelser, eller står i fare for å bli det

 • bistå ved tilrettelegging av arbeidsplassen, og eventuelt ved søknad om hjelpemidler/tilpasset utstyr

 • skreddersy kurs til din bedrift, med fokus på forebygging av muskel- og skjelettlidelser (risikofaktorer, arbeidsteknikk og ergonomiske utfordringer), fysisk aktivitet og god arbeidshelse

 • gi råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, endringer av eksisterende arbeidsplasser og innkjøp av nytt utstyr

 • såletilpasning, spesielt godt egnet for vernesko og andre arbeidssko

profesjonell Meeting

Psykososialt arbeidsmiljø

Ansatte som trives gir god lønnsomhet

Dersom ansatte trives på jobb og arbeidet er godt organisert, vil dette gi tydelige utslag på virksomhetens bunnlinje. Driv HMS kan bistå ledere med dette arbeidet.
Vi kan bl.a. tilby en nettbasert spørreundersøkelse, og med dette kan vi gjennomføre trivselsundersøkelser. Undersøkelsen kan også brukes til å gjennomføre en evaluering av ledelsen, som kartlegging i forkant av medarbeidersamtaler, eller som en brukerundersøkelse ut mot virksomhetens egne kunder.
Spørreundersøkelsen kan skreddersys til den enkelte bedrift i forhold til ønsker og behov.

Støv Load Testing

Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Kartlegging, måling, risikovurdering

Driv HMS kan bistå bedriftene i å få oversikt over eventuell kjemisk- og biologisk helsefare i virksomheten, samt helsefaren ved eksponering for ulike typer støv. Målet er å forebygge helseplager som kan forårsakes av de ulike stoffene. 

Som din bedriftshelsetjeneste kan vi:

 • måle, kartlegge og risikovurdere fysisk, kjemisk- og biologisk helsefare inkludert støveksponering

 • gi en tilstandsrapport med forslag om eventuelle tiltak

 • innhente helseinformasjon om ulike stoffer (sikkerhetsdatablad) og bistå arbeidsgiver med å lage et stoffkartotek

 • gi opplæring de ansatte om risikofaktorer og forebygging av  skadevirkninger stoffene kan gi (kreft, løsemiddelskade, forplantningsskader, allergi m.m.)

 • veilede i bruk av riktig verneutstyr

 • orientere om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helseskadelige stoffer (substitusjon)

bottom of page